"(سر و گل"(دیرکوندها

پژوهشی درایل دیرکوند(طوایف:میر بهاروند قلاوند دیرکوند ساکنین شمال خوزستان جنوب لرستان شرق ایلام)

"(سر و گل"(دیرکوندها - قوم لردرآينه تاريخ،حشمت اله رحمتي،شاپورخواست،خرم‌آباد،1386،صص119-121

میردریکوندی
"(سر و گل"(دیرکوندها پژوهشی درایل دیرکوند(طوایف:میر بهاروند قلاوند دیرکوند ساکنین شمال خوزستان جنوب لرستان شرق ایلام)

قوم لردرآينه تاريخ،حشمت اله رحمتي،شاپورخواست،خرم‌آباد،1386،صص119-121

مولف محترم درباره ايلات بالاگريوه مطالبي فشرده بيان داشته اين مواردنيازبه اصلاح دارند:

الف:حدسرزمين بالاگريوه را بيان كرده،كه حد جنوبي آن را مشخص نساخته و حد غربي را جاده آسفالته خوزستان به تهران مي‌نويسد در حالي‌كه اين جاده در بسياري از مسيرش از وسط بالاگريوه مي گذردبنابراين نمي تواندحد غربي بالاگريوه باشد.در صفحه 120كوه كبيركوه را مهمترين كوه بالاگريوه مي داند در حالي‌كه جاده سراسري اگر حد غربي باشد كبيركوه در اين محدوده نمي گنجد.

ب) در جغرافي سياسي انساني طوايف را شرح مي دهد(در قسمت ميرها؛ تيره‌اي به نام ميرمرتضي در ميان ميرها وجود ندارد،تيره ميرحسين غلط است و مير حسينعلي صحيح است.

ج)از قول سكندرامان‌الهي در كتاب قوم لر نوشته بهاروند و طايفه قلاوند و چندتيره ديگرنظيرشلووند و نجف وند؛ازنسل مردي به نام دريك بوده‌اند. كه اشتباه است زيرا مولف از نوشته هاي امان الهي برداشتي اشتباه داشته است چنان‌که بهاروندو قلاوندفرزندان ديرك نيستند.خودمولف فقط در چند سطر بعد نوشته بهار با دختر دريك ازدواج كرد پس چگونه مي تواندهم فرزند دريك باشدوهم داماد دريك!

د):تيره‌هاي دريك و بهاروند را از ابتدا تا زمان ناصرالدين شاه مستقل مي داند. كه چنين چيزي واقعيت ندارد و امان الهي بهاروند در قوم لر نيز(به اجبار) نفوذ ميرها را تا 150سال پيش پذیرفته است.

ه): در توضيح كوه‌ها،رودخانه‌ها،آب و هوا مطالبي كلي بيان شده است(كركي را موسوم به تخت چان دانسته كه اشتباه است، كوه دوكان غلط و بوكان صحيح است،كوه ميشه‌كوه غلط و منطقه ميشوند صحيح است.آب و هواي بالاگريوه را گرم دانسته، كه مناطق شمالي بالاگريوه همچون كدر، دادآباد، طاف، دامنه هاي هشتاد پهلو جز مناطق گرم به شمار نرفته بلكه در تابستان هم در كوه‌هاي هشتادپهلو برف مشاهده مي شود.)

ز) از بهاروند به ايل ياد مي كند و  قلاوندها و مير را با لفظ طايفه ياد مي‌كند. كه مي دانيم ايل ديركوند شامل سه طايفه بهاروند،قلاوند و مير است ( در مقاله ای جداگانه با استناد به بیش از ۵۰سند تاریخی به روشنی بیان خواهیم کرد که بهاروند ایل نیست   ر. ک به مقاله طایفه بهاروند از طایفه ای تا ایلی. میردیرکوند )فزون بر اين زيني وند را از طايفه قلاوند محسوب‌كرده در حالي‌كه زيني‌وند( ازتبارديرك) و از طوايف هم جرش با طايفه مير به شمار مي‌رود.  و هیچ گونه وابستگی به قلاوند نداشته بلکه بیشترین  پیوستگی را با میر کریم های دره شهر داشته اند   تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹ | 20:39 | نویسنده : میردریکوندی |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.